Tilsynsreglerne


I Friskolelovens § 9 står blandt andet:

"Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves...

 Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med:

1) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og, hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 5, historie,
2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen..."

Det eksterne tilsyn

Skolebestyrelsen og Forældreforeningen vælger en konsulent, p.t. fra Roskilde Kommune, til at føre tilsyn med Skt. Josefs Skole. Forældreforeningen har valgt en tilsynsperiode på ét år ad gangen.
Skolen kan dog ifølge de nuværende tilsynsbestemmelser vælge at erstatte det personlige tilsyn med en selvevalueringsmodel. Skolebestyrelsen og Forældreforeningen har imidlertid valgt at fortsætte den gode tradition med tilsynet, der kræver, at tilsynsførende er statsligt certificeret til opgaven.

Tilsynet udøves ved mindst ét årligt skolebesøg. Under besøgene overværer den tilsynsførende undervisningen i mindst tre forskellige klasser, og hos tre forskellige lærere, i de i loven fastsatte fagområder.

Der afsættes tid til en grundig samtale med skoleledelsen og den gruppe af lærere, som den tilsynsførende har besøgt, hvor følgende bliver drøftet:

 • Timefordelingsplan

 • Læseplaner

 • Årsplaner

 • Årets indsatsområder og målsætninger

 • Prøveresultater

 • Skolens grundlæggende holdninger, idégrundlag og lignende

Den tilsynsførende skønner hvert år under hvilken form, han eller hun vil danne sig et indtryk af skolens særlige karakter - det kan være ved at deltage i skoleafslutninger eller andre større arrangementer, eller ved deltagelse i en aktivitet i en enkelt klasse.

Den tilsynsførende aflægger hvert år i september på Forældreforeningens generalforsamling en beretning, som blandt andet indeholder følgende punkter:

 • Skolens faglige standpunkt (står skolens undervisning "mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen")

 • Skolens faglige prioriteringer (timefordelingsplanen og læseplanerne sammenholdt med de vejledende)

 • Skolens ånd og atmosfære blandt børn såvel som voksne (et stemningsindtryk)

 • Skolens særlige karakter (traditioner, emnevalg m.v.)

 • Skolens indsatsområder (hvor ses de i praksis)

Beretningen bliver offentliggjort på skolens hjemmeside.

Se tilsynsrapporterne her:

2016
2017
2018