10. klasse - et vigtigt valg

10 kl folder.jpg

Livskompetencer

Et år på Skt. Josefs Skole er et tilbud om seriøs undervisning i moderne lokaler, spændende projekter, nærværende lærere, studieture, uddannelsesvejledning og nye venner.

Skt. Josefs Skoles tydelige værdigrundlag er et godt afsæt til elevernes dannelse og evne til at træffe etisk funderede valg nu og videre i livet. Derfor kan den faglige udvikling ikke stå alene. Eleverne skal også udvikle sig personligt og socialt, så de bl.a. bliver klar til deres ungdomsuddannelse. Vi mener derfor, at andre kompetencer end de klassisk faglige også er vigtige. I 10. klasse på Skt. Josefs Skole kalder vi dem for ”Livskompetencer” eller ”Skills for Life”.

Vi forventer, at du betragter skolen som din arbejdsplads, og at du hver dag møder velforberedt og klar til at deltage aktivt i dagens arbejde.

Til gengæld garanterer vi engagerede lærere og en personlig vejleder, der giver dig den nødvendige støtte i din faglige og personlige udvikling.

Alle vores elever fortsætter på en ungdomsuddannelse, enten på gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse.

Vil du have et år med højt tempo, faglige udfordringer og spændende oplevelser, så er 10. klasse på Skt. Josefs Skole noget for dig!

Indskrivningsblanket kan udfyldes her på hjemmesiden under Indskrivning.
Du kan læse mere om optagelsesproceduren her.

På Skt. Josefs Skole er 10. klasse oplagt for dig, der gerne vil styrke din faglighed, og samtidigt blive mere afklaret i dit valg af ungdomsuddannelse.

UNDERVISNINGEN I 10. KLASSE


Undervisningen i 10. klasse på Skt. Josefs Skole er rettet mod, at alle elever skal afslutte de obligatoriske fag – dansk, matematik, engelsk og tysk/fransk – med de skriftlige og mundtlige prøver (FP10). I 10. klasse på Skt. Josefs Skole er det obligatorisk at gå til de afsluttende prøver.

10. KLASSE - PÅ DIT NIVEAU

Grundfagene i 10. klasse er dansk, matematik, engelsk, religion samt tilbudsfagene tysk og fransk. Fransk bliver dog kun oprettet, hvis der er nok tilmeldte. Ved skoleårets start tester vi dig i dansk, matematik, engelsk og tysk, så du bliver undervist på det niveau, der både støtter og udfordrer dig bedst.

CAMBRIDGE-INSPIRERET ENGELSK

Det højeste niveau i engelsk kalder vi i 10. klasse på Skt. Josefs Skole for ”Cambridge-niveauet”. Elever der er interesseret i Cambridge-engelsk, kan allerede ved tilmeldingen angive dette. De vil herefter blive indkaldt til en særlig indmeldelsessamtale. ”Cambridge-niveauet” er altså et godt tilbud til de elever, der gerne vil udvikle dette og fordybe sig i engelsk. Sprogundervisningen her varetages af internationale lærere og inkluderer et sprogskoleophold i England. Der vil også være en række tematiske forløb på engelsk i andre fag.

SKILLS FOR LIFE

Vi kalder kompetencefagene for ”Skills”, som er det engelske ord, der dækker over særlige egenskaber og kompetencer. De tager udgangspunkt i ”21st Century Learning Skills":

 1. Kollaboration
 2. Problemløsning og innovation
 3. Videnskonstruktion
 4. Kompetent kommunikation
 5. Selvevaluering
 6. IT og læring

I 10. klasse på Skt. Josefs Skole fokuserer vi bl.a. på livsduelighed, sociale kompetencer og samfundsforståelse. Skills er en fast del af skemaet og bliver indlagt som en række forløb i løbet af 10. klasseåret.

EKSEMPLER PÅ SKILLS

Digital dannelse: Med livet i baglommen - om en opvækst i en ’allways on’ kultur

Kropslig dannelse (physical literacy): Hvordan opnår og vedligeholder jeg mit psykiske, fysiske og mentale velvære. Førstehjælp og hjælp til selvhjælp

Carrier Guidance : OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave), virksomhedspraktik og forudsætningerne herfor

Almen sprogforståelse: Sproglig bevidsthed på tværs af sprogene kombineret med fysisk aktivitet*

Public speaking: Lær at stille dig op foran en forsamling og bevar selvsikkerheden og troværdigheden*

Demokrati & samfund: Demokratisk dannelse og politik

Individ og samfund : Med fokus på bl.a. privatøkonomi, rettigheder og pligter som borger i samfundet*

Kultur og kreativitet: Udfold din egen kreative side samtidig med du snuser til kulturel dannelse*


FIT FOR LIFE

”Fit for life” er ligeledes en obligatorisk del af skemaet, hvor der fokuseres på fysisk bevægelse og sund livsstil.

RELIGION

Både kristendom, andre religioner og filosofiske temaer er indholdet i kulturfaget religion. Vi vil også jævnligt mødes til morgensang, hvor en af skolepræsterne vil holde et oplæg over et aktuelt tema.

COACHING

Som elev i 10. klasse bliver du tilknyttet en lærer fra 10. klasses-teamet, som også vil være din coach gennem hele forløbet. Her kan du f.eks. få råd og vejledning omkring din skolegang, personlige forhold og andre ting du måtte have på hjerte.

EVALUERING OG REFLEKTION

For at hjælpe eleverne med at nå deres mål er der lagt timer ind i skemaet, hvor eleverne med støtte fra deres faglærere kan arbejde med de skriftlige og mundtlige opgaver. Der fokuseres også på evnen til at fordybe sig samt til at reflektere over løsningen af opgaverne.

Vedr. lektier betragter vi det at skrive som en proces, der udvikler sig bedst med vejledning fra læreren. Så bruger du tiden fornuftigt i klassen, kan du ofte nå at gøre skriftlige opgaver færdige på skolen. Du må imidlertid forvente, at du skal læse tekster og forberede fremlæggelser derhjemme.


INTROTUR OG STUDIEREJSE

Året begynder med en introtur, som vi bruger til at afprøve grænser og lære hinanden at kende. Hen mod skoleårets slutning samler vi kræfter til de obligatoriske afgangsprøver ved at tage på studietur til en europæisk storby.

_Z5A0582-Edit-Edit-1.jpg

 
LOGO_Cambridge1.gif
 

Vigtig information til elever og forældre


10. klasse Generelle forventninger til hjemmet

Det forventes, at elever og forældre betragter skolen som en arbejdsplads, og at eleven møder hver dag – velforberedt og klar til at tage aktivt del i dagens arbejde. 

Vi forventer, at eleverne dagligt holder sig orienteret om skolearbejdet – også selv om de ikke har været i skole, og vi forventer, at eleverne løbende holder deres forældre orienteret.

Artboard 95 copy.png

Ved SYGDOM

Såfremt eleven ikke møder i skole på grund af sygdom eller af anden årsag, forventer vi, at forældrene inden undervisningens begyndelse kl. 8.00 har informeret om elevens fravær

Vi forventer, at forældrene bakker op om det pædagogiske arbejde og henvender sig til lærerne, hvis de er i tvivl om formålet med aktiviteter og lignende.

Skriftlig information til eleverne foregår i hovedsagen på Outlook-mail. Samme sted findes en kalender med oversigt over alle aktiviteter, der ikke fremgår af klassens skema. Oversigt over lektier finder eleverne dels i klassenotesbogen, dels i Outlook (indbakke og opgaveoversigt).

Eleverne skal i brobygning i uge 43 og 44, og en studietur af fem dages varighed er planlagt i marts


10. klasse - Elevernes personlige og sociale udvikling

Gennem skoleåret arbejder eleverne med deres personlige modenhed, herunder motivation, mødestabilitet, selvstændighed og kompetence til at vælge ungdomsuddannelse. Sideløbende arbejder de med at udvikle deres sociale kompetencer, herunder samarbejdsevne, respekt og tolerance.
 

Dette arbejde støttes dels af lærerne i de enkelte fag, dels af en lærer, der er personlig vejleder for eleven og løbende følger elevens adfærd og udvikling. Det er også denne lærer, der står for kontakten til hjemmet.


Eleverne arbejder i 10. klasse med deres uddannelsesafklaring, herunder forestilling om job og karriere. I den forbindelse deltager de i et to ugers obligatorisk forløb med brobygning, og de udarbejder en obligatorisk selvvalg opgave om deres uddannelsesplaner. Desuden får eleverne mulighed for at deltage på den årlige uddannelsesmesse på Katedralskolen.


Skolen har tilknyttet en uddannelsesvejleder fra UU Lejre/Roskilde, der skoleåret igennem følger eleverne og er til rådighed med vejledning til alle elever og deres forældre. Uddannelsesvejlederen deltager sammen med den lærer, der er elevens personlige vejleder, i samtaler med elever og forældre omkring uddannelsesparathedsvurderingen.


Samarbejdet mellem skole og hjem vægtes i det hele taget højt. Dette samarbejde indledes allerede under optagelsessamtalerne i december-januar, hvor der foregår en forventningsafstemning, og det følges op med to årlige skolehjemsamtaler, der ligger primo november og i det tidlige forår.


Elevernes personlige og sociale udvikling støttes i øvrigt gennem en intro-tur lige efter skolestart, hvor elever og lærere rystes sammen og prøver egne mentale grænser af gennem aktiviteter, der bl.a. omfatter teambuilding.


Vores erfaring er, at elevernes læring styrkes, når de får mulighed for at røre sig i løbet af dagen. Derfor er der et par gange om ugen lagt en Walk&Talk ind i skemaet.


Skt. Josefs Skole er en kristen, økumenisk skole, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at eleverne modtager kristendomsundervisning. Dagen begynder med en morgenbøn, og hen over året deltager eleverne i gudstjenester, typisk i forbindelse med højtiderne, ligesom der løbende er indlagt fælles morgensang for eleverne.


10. klasse Pædagogiske principper for 10. klasse

Lærerne i 10. klasse tror på, at vi kan levere den bedste undervisning ved at arbejde sammen om det faglige og elevernes personlige og sociale udvikling. Det betyder, at lærere i teamet i almindelighed, og kernelærere i særdeleshed, involverer sig i og bruge tid på udvikling, gennemførelse og evaluering af fælles projekter.

 

Elevsyn

 • Vi tror på, at vi kan give elevene noget afgørende i det år, de er på SJS. 

 • Vi tror på, at vi kan formidle SJS’ formål og værdier til de elever, der ikke kender skolen i forvejen.
   

 • Vi tror på, at vi kan styrke og afklare elevernes vej i deres personlige og faglige udvikling.
   

 • Vi tror på, at vi ved at tage udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger kan skabe et miljø, hvor tillid, tolerance, respekt og arbejdsglæde er nøgleord for samværet.
   

 • Vi tror på, at vi kan møde de unge med åbenhed, men også med klare forventninger og holdninger, og at dette styrker de øvrige mål.

bagg-sek2.gif