Skolens politikker vedrørende trivsel og adfærd


Uddrag af skolens politikker:

 1. Anti-moppepolitik
2. Rusmidler og rygning

Anti-mobbepolitik
Mobning er, når fællesskabet ikke er for alle. Børns Vilkårs definition på mobning er:

”En gruppe eller en persons systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er mere eller mindre ’tvunget’ til at opholde sig”.

Det vil Skt. Josefs Skole naturligvis ikke acceptere, at nogen udsættes for. Den bedste forebyggelse mod mobning er at tage initiativer for at sikre børnenes trivsel, og herudover et godt fysisk og psykisk læringsmiljø. Alle har et medansvar for trivslen - både forældre, personale og elever.

Forebyggelse
På Skt. Josefs Skole forebygger vi mobning blandt andet ved klare og tydelige samværsregler, som jævnligt tages op i klasserne, så respekt, ansvarlighed og medejerskab for reglerne er en selvfølge for alle. Herudover forebygger vi mobning ved hjælp af

  • tæt forældrekontakt
  • træningsforløb af sociale kompetencer i klassen med inddragelse af skolens AKT-lærere (Adfærd, Kontakt, Trivsel)
  • forløb med sociale træningsprogrammer, for eksempel Trin for Trin
  • systematisk brug af ”GOD SKOLE”, "Trivselsbaromeret"  og andre   evalueringsredskaber, der tester trivsel og arbejdsglæde i klassen
  • inddragelse af elevrådet, blandt andet gennem arbejdet med Undervisningsministeriet
  • Klasseteamet (et team bestående af den enkelte klasses lærere)  drøfter proces for klassens og den enkelte elevs sociale udvikling

Handling
Er der mobbesignaler, vil klasselæreren/teamet tale med de involverede elever, og der bliver herefter udarbejdet en række klare aftaler om fremtidig adfærd og samvær, hvor skolens samværsregler bliver inddraget.
Forældrene bliver orienteret af klasselærerne, der opfordrer de involverede parter til at kontakte hinanden for at få en konstruktiv dialog i gang om de vanskeligheder, der er børnene imellem. 
Vurderer teamet, at den ønskede forståelse og trivsel i klassen ikke opnås, bliver skolens ledelse inddraget, hvorefter der bliver udarbejdet en handlingsplan for det videre forløb.

Handlingsplanen

  • Forældrene bliver indkaldt til møde
  • Der bliver holdt individuelle samtaler med elever og forældre
  • Skolens AKT-lærere bliver eventuelt inddraget
  • Skolesundhedsplejerske/skolepsykolog bliver eventuelt inddraget

Hvis der trods ovenstående tiltag fortsat er elever, der ikke respekterer eller værdsætter samværsreglerne og trivslen i klassen, kan det medføre, at samarbejdet mellem eleven og skolen må ophøre.

Formidling af skolens anti-mobbepolitik
Skolens anti-mobbepolitik vil være tilgængelig på skolens hjemmeside, i informationsmaterialet i forbindelse med skolestart, og ved forældremøder.
Anti-mobbepolitikken gælder for Skt. Josefs Skole og SFO.

Rusmidler og rygning
Enhver form for omgang med alkohol og rusmidler er forbudt, og overtrædelse kan medføre bortvisning.
Den gældende lov om rygepolitik betyder, at skolens område er totalt røgfri døgnet rundt.

/vedtaget i MIO (skolens medarbejderindflydelsesorgan), maj 2008. Revideret i 2015.