Om Skt. Josefs Skole


Skt. Josefs Skole er en 2-, 3- og 5-sporet privat grundskole med en dansk og en international afdeling. Skolen er en af Danmarks største privatskoler med godt 1000 elever, 70 lærere og cirka 100 ansatte i alt.  
Skolen er grundlagt i 1904 på et katolsk-kristent grundlag, og ligger smukt i Roskildes historiske centrum med Domkirken og byens parker som nærmeste naboer.  

Skt. Josefs Skole er en holdningsskole med et klart værdigrundlag, og skolen lægger vægt på, at udvikling og traditioner går hånd i hånd. Skt. Josefs Skole er derfor ikke bange for at sætte nye pædagogiske og faglige tiltag i søen, så længe vi altid kan spejle skolens formål og værdigrundlag i udviklingen.

Skt. Josefs Skole har i over 50 år fungeret for praktikskole for seminarierne og læreruddannelsen i regionen.

Skolens fire afdelinger
Indskolingen: Børnehaveklasse - 3. klasse + SFO (afdelingleder, Janne Langhoff)
Mellemtrinnet: 4. klasse - 6. klasse (afdelingsleder, Annett Bjergvang)
Overbygningen: 7. klasse - 10. klasse og Cambridge Class (engelsksproget 10. årgang) (afdelingsleder, Carina Thamsen)
International afdeling:  Primary og  Secondary inklusiv IGCSE (International Department Manager, Dominic Maher)

Afdelingslederne er pædagogisk ansvarlige for deres afdeling, og samarbejder i dagligdagen med hver enkelt afdelings koordinator.
Hver afdeling har desuden en styringsgruppe, som er ansvarlig for planlægning af afdelingsmøder, afdelingens økonomi, kursusforløb for lærere og diverse udviklingstiltag.

I alle afdelinger samarbejder lærerne i årgangsteams og klasseteams, og alle faglærere er herudover organiseret i fagteams.  

Skt. Josefs Skole er certificeret i Science og Talent, og har i overbygningen talenthold. 
Overbygningen er også med i Ny Nordisk Skole-projektet sammen med en folkeskole og et gymnasium i Roskilde.

Skolens indsatsområder

Læringsmiljøet

 • Inklusion – hvor omstiller vi os på Skt. Josefs Skole - organisering

 • Elever med særlige forudsætninger

 • Talentudvikling og læringsperspektivet i Ny Nordisk Skole i overbygningen

 • Videreudvikling af SP (LP)- modellen i indskoling og mellemtrin

 • Sammenhængen mellem skolens afdelinger og den fælles skole

International læring og samarbejde

 • Samarbejdet mellem den danske og den internationale afdeling – den fælles kultur

 • Udviklingen af international afdeling, herunder international 10. klasse

 • Erasmus-projektet

 • Tidlig sprogindlæring (0.- 4. klasse)

IT i undervisningen  

 • Implementering af IT-progressionsplanen i forhold til Fælles Mål

 • Kortlægning og udvikling af lærerens IT-kompetencer

 • Understøttende brug af IT i dansk, engelsk og matematik

Fælles mål, afgangsprøver og IT
Skt. Josefs Skole følger ”Fælles Mål” i alle fag. Ligeledes afholdes Folkeskolens afgangsprøve og FS10 i 9. og 10. klasse. I 8. klasse afholdes årsprøver ved skoleårets afslutning.
Skolen har obligatorisk PC-ordning for alle elever fra 4.-10. klasse. Indskolingen har stadig eget IT-lokale.

For yderligere information henvises til Skolens hjemmeside: sktjosef.dk

Praktikkoordinator
Lone Henriksen
Mail: hn@sjs-roskilde.dk

Mål og intentioner for praktikken

At…

 • de studerende føler sig velkomne, hurtigt integreres på skolen, og i løbet af praktikperioden oplever sig selv som en del af det kollegiale fællesskab på skolen

 • der er en god kommunikations- og uddannelseskultur omkring praktik og praktiksamarbejde

 • de studerende i praktikperioden møder praktiklærere, der engagerer sig som lærere og praktikvejledere

 • skolen giver de studerende en høj grad af selvstændigt ansvar for planlægningen og afholdelsen af undervisningen under praktikopholdet – naturligvis under hensyntagen til skolens øvrige planlægning samt kravene til praktikken


Som praktikant på Skt. Josefs Skole kan du forvente

At…

 • du på første møde sammen med praktiklærerne aftaler praktiksamarbejdets indhold og fokus i henhold til retningslinjerne for praktikforløbet

 • du sammen med praktiklærerne og dine medstuderende laver klare aftaler omkring praktiksamarbejdets elementer, herunder aftaler om ’skriftliggørelse’ af undervisningens planlægning, praktiklærerens rolle, vejledningstimernes indhold og afholdelse

 • du sammen med praktiklærerne og dine medstuderende efter praktikperioden evaluerer praktikforløbet i en mundtlig samtale

På Skt. Josefs Skoles forventer vi følgende af vores praktikanter

At…

 • du via Skt. Josefs Skoles hjemmeside har orienteret dig om skolen

 • du, så snart du har fået information om praktikken, tager initiativ til at kontakte praktiklæreren på Skt. Josefs Skole

 • du har sat dig ind i formål og mål for den konkrete praktikperiode

 • du har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Fælles Mål

 • du er velforberedt til undervisning og møder, og overholder indgåede aftaler

 • du prioriterer praktikperioden, og er indstillet på at være fleksibel i dit samarbejde med praktiklærere og medstuderende

 • du har overvejet, hvilke ønsker og forventninger, du gerne vil have indfriet i praktikperioden

 • du har lavet skriftlige undervisningsplaner for praktikperioden og lektionerne, og at dine praktiklærere er bekendt med dine planer

 • du ved gruppepraktik er indstillet på, at undervisningen fordeles ligeligt

 • du er indstillet på åbent at modtage og give feedback, og evaluere medstuderendes arbejde

 • du forbereder dig til vejledningstimerne, og opstiller punkter til dagsorden

 • du engagerer dig i skolens og lærernes arbejdsliv, herunder skole-hjem-samarbejdet, tilsynet, konfliktløsning, IT-relaterede opgaver og møder

 • du er nysgerrig og loyal i forhold til vores skoles kultur, for eksempel traditioner som morgensang, Fadervor og fællessamlinger, og deltager i det sociale liv, herunder i pauserne på lærerværelset

 • du ikke er bange for at møde, og kommunikere med, engelsktalende elever og lærere, der er tilknyttet skolens internationale afdeling

 • du er bevidst om din tavshedspligt

  

Praktiske oplysninger

Børneattest
Alle medarbejdere, også praktikanter, der arbejder med, eller er i kontakt med, børn og unge under 15 år, skal indhente "Attest med særlige oplysninger, også kaldet ”børneattest".
Lone Henriksen (praktikkoordinator) indhenter praktikanternes cpr-nummer. Herefter giver praktikanterne tilladelse via Nem-id til at skolen  må indhente børneattesten hos politiet.

Fravær
Ved fravær ringes der til skolen på telefonnummer 2164 4543 senest kl. 06.30, hvor der er telefonsvarer. Raskmelding skal også ske på dette nummer.
Husk at kontakte de andre studerende på holdet og/eller praktiklæreren.

Nøgler
Alle studerende/hold kontakter deres praktiklærer, når der er brug for at få låst op til lokaler og skabe. Kun 4.-årsstuderende får udleveret egne nøgler. Disse nøgler kan bruges til alle klasselokaler, lærerværelse, lærerarbejdsrum, mediatek/bibliotek, hal m.v. Hvis der er brug for det, udleveres der nøgler til faglokaler. Dørene til klasselokalerne er ulåste, medens faglokaler aflåses efter brug.

Bogudlån
Alle bøger, både taskebøger og bøgerne på Mediateket/Biblioteket, har stregkoder. Det vil sige, at de skal lånes igennem udlånsmaskinen på Mediateket. Da det ikke er muligt at oprette alle praktikanter som lånere, udlånes bøgerne i praktiklærerens navn.

Materialer
Har man specielle materialeønsker, er det vigtigt, at man i god tid tager en snak med praktiklæreren, så materialerne kan bestilles hjem.
Bibliotekarerne er behjælpelige med at fremskaffe materialer fra CFU. Hæfter, sakse, lim m.m. formidles via praktiklæreren.

Digitale tavler
Der er digitale tavler med lyd i alle klasse- og faglokaler, og de tilsluttes egen PC i undervisningen.

IT
Skolen har obligatorisk PC-ordning for alle elever fra 4.-10. klasse. Det betyder, at eleverne dagligt har deres egen, bærbare PC med i skole, og hver elev har herudover et aflåseligt stålskab.
Indskolingen har eget IT-lokale, ligesom Mediateket har en PC-afdeling. Begge dele kan reserveres i Personaleintras reservationssystem.

Der er trådløs netadgang overalt på skolen, og alle elever og lærere har deres eget UNI-login (brugernavn og kode).

Skolen forventer, at praktikanter medbringer egen PC i praktikperioden, da skolen kun har få låne-PC’er. For at få adgang til skolens PC’er, kræves bruger-id og adgangskode. Koderne fås af praktikkoordinatoren.

Skolen har en fuldtidsansat IT-servicemedarbejder, som er tilknyttet support af elev- og lærer-PC’er, og kopimaskiner.

Personale
Som 4.-årspraktikant kan du blive oprettet som bruger på skolens intranet ved at aflevere dit UNI-login til praktikkoordinatoren. Øvrige praktikanter holder sig orienteret gennem praktikvejlederne. Alle lærere skal holde sig orienteret på Personaleintra mindst en gang dagligt, for at tjekke mails, læse nyhedsopslag og referater m.v.

Kopiering
Ved lærerværelset, på Mediateket, i lærerværkstedet i kælderen og flere andre steder på skolen, står der kopimaskiner, som er tilknyttet skolens netværk, og man kan printe ud til samtlige maskiner. Opstår der problemer, så spørg en lærer eller skolens IT-medarbejder. Det er meget vigtigt, at man ved papirstop eller lignende får hjælp, og ikke efterlader maskinen i uorden.

Ringetider  

LektionMødetidSluttidFrikvarter
108.0008.45
208.4509.3009.30-09.45
309.4510.30
410.3011.15*11.30-12.00
512.0012.4512.55-13.05
613.0513.50
713.5014.35
814.3515.20
915.2016.05

*) Kl. 11.15-11.30 er der spisetilsyn i 0. - 6. klasse

Lærerværelset og lærerarbejdspladser
Lærerværelset er lærernes mødested i pauser, ved teammøder og større møder. Ved lærerværelset er der indrettet et område med en række fælles lærerarbejdspladser med pc- og netadgang.

Herudover er der lærerarbejdsrum andre steder på skolen med kopimaskiner mv. samt mødelokaler, der kan reverseres i reservationssystemet.
Alle lærere på Skt. Josefs Skole har en personlig arbejds-pc stillet til rådighed under hele ansættelsesforholdet.

Kaffe/te/frugt
Der er en moderne kaffe/te/kakao/cappuccino-automat på lærerværelset. Brugt service sættes i opvaskemaskinen. Service må ikke fjernes fra køkkenet
Der er frugtkurve på lærerværelset et par gange om ugen til fri forsyning. Hvis der er brød eller andet, er I velkomne til at tage det.

Informationer
Relevante informationer findes på skolens hjemmeside eller Personaleintra.